dinsdag 24 januari 2012

Fragment Seizoensgebonden Lentebal hst 9

Na het eten gaat Murk voor de televisie zitten, halverwege de avond wordt het reguliere programma plotsklaps onderbroken.
Er doemt eerst een omroeper op die aandacht voor een belangrijke mededeling van de minister-president vraagt en dan verschijnt Balkenende zelf op het scherm met de aankondiging dat hare majesteit koningin Beatrix een belangrijke boodschap voor het volk heeft en dat hij daarna ook nog iets te vertellen heeft.
Vervolgens is het de beurt aan Beatrix, het valt Murk op dat de koningin er nog vermoeider uitziet dan toen ze op de avond van de Koninginnedag die verstoord werd door een idioot die zich nadat hij een aantal mensen met zijn auto te hebben overreden in een gedenknaald boorde vertelde hoe aangedaan ze was door de vreselijke gebeurtenissen bij het defilé. 
Beatrix deelt het volk mee dat de laatste jaren haar zeer zwaar zijn gevallen, ze memoreert het overlijden van haar echtgenoot en ouders en komt kort terug op de dood van een aantal van haar onderdanen op de zo feestelijk begonnen dag in Apeldoorn.
Daarna volgt er een diepe zucht en verschijnt er een voorzichtige glimlach op haar gezicht en komt zij met een plechtige aankondiging.
'In deze tijden van economische terugslag en toenemende tegenstellingen tussen de diverse bevolkingsgroepen waaruit ons volk bestaat is er behoefte aan iemand die in staat is antwoord te geven op de uitdagingen die voor ons liggen, een persoon die het symbool van een sterke natie kan vormen en een rustpunt in een solidaire samenleving is en krachtdadig leiding aan bestuurlijke en sociale vernieuwing kan geven.'
'Gedurende de laatste decennia heb ik mij met veel voldoening van deze taak gekweten en ik vind  dat thans het moment is gekomen deze over te dragen op de volgende generatie.'
'Vervuld van de hoop en vertrouwen dat de verbondenheid tussen alle mensen die in ons land leven ook in deze eeuw en onder een nieuwe koning gewaarborgd zal zijn heb ik besloten om zodra de formatie van een nieuw kabinet voltooid is afstand van het koningschap te doen ten gunste van mijn oudste zoon Willem-Alexander.'
'Ik leef in de overtuiging dat mijn oudste zoon terdege is voorbereid om de zware opdracht die voor hem in het verschiet ligt plichtsgetrouw zal vervullen en er naar zal streven het land te dienen door ook veel aandacht en respect voor het meest kwetsbare deel van zijn onderdanen tentoon te spreiden en vraag u daarom allen hem ook dezelfde steun en vertrouwen te willen schenken die ik tijdens mijn regeringsperiode heb mogen ondervinden.'
De koningin spreekt haar dank aan God uit voor de zegen die in de jaren dat zij regeerde op haar werk heeft gerust en verdwijnt uit beeld om weer plaats te maken voor premier Balkenende die in een kort statement zijn gevoelens over de komende abdicatie weergeeft.
'Op dit gedenkwaardige moment in de geschiedenis van Gedogia rest mij niets anders dan mijn waardering uit te spreken voor de manier waarop koningin Beatrix invulling heeft gegeven aan de rol die haar door de constitutie is toebedeeld.'
'Ik heb altijd in een erg prettige sfeer met hare majesteit samengewerkt en ik verheug mij er  buitengewoon op dit in de komende tijd ook met onze nieuwe koning te mogen doen.'
Daarna wijdt de demissionaire premier nog enige woorden aan de wijzigende status van de aftredende en toekomstige monarch.
'De kroonprins heeft kenbaar gemaakt dat hij er prijs op stelt om na aanvaarding van zijn nieuwe functie als koning Willem vier door het leven te gaan.'
'De koningin zal na haar terugtreden weer de titel van prinses aannemen en heeft de wens uitgesproken om haar levenseinde in alle rust aan haar hobby's te gaan besteden.'
Balkenende spreekt de hoop uit dat de koningin nog tot in lengte van dagen in staat zal zijn om paard te rijden en zich op creatieve wijze te uiten en hij doet de plechtige belofte dat de regering haar initiatieven om jonge kunstenaars te stimuleren zal steunen en wenst haar en de rest van het volk een prettige levensavond.
Daarna wordt er een ingelaste uitzending van de gezamenlijke omroepen uitgezonden.
De oud-premiers Kok en Lubbers worden bevraagd over de tijd die zij onder Beatrix hebben gediend en vervolgens mogen zij hun opinie geven over de mogelijke wijzigingen in de samenwerking tussen vorst en staat.
De ex-bewindslieden zijn het erover eens dat de koningin het fantastisch heeft gedaan, dat de samenwerking met de nieuwe koning ook best goed zal verlopen en er hooguit enkele kleine veranderingen zullen worden doorgevoerd.
Lubbers vraagt zich nog wel af of het de koningin zal lukken zich afzijdig te houden als er een nationale crisis ontstaat en de nieuwe koning de problemen volgens haar niet goed oplost.
'Hij wordt de eerste man in de geschiedenis van ons koninkrijk die een vrouw opvolgt en dan nog wel een die tijdens haar bewind een behoorlijke stempel op de politiek heeft gedrukt.'
'Willem III had al moeite genoeg om in de voetsporen van zijn vader die de held van Waterloo was te treden.' 
Het gesprek wordt beëindigt en er wordt een filmpje ingestart waarin het leven van Beatrix van haar geboorte tot heden in vogelvlucht voorbij komt.
De meeste opnamen zijn al heel vaak te zien geweest.
De eerste stapjes van baby Bea, haar eerste ambt, het burgemeesterschap van Madurodam, de rondleiding door de rosse buurt van Louloenen aan den Doolaard door majoor Bosshardt van het Leger des Heils, de verloving en het huwelijk met prins Claus inclusief de door opstandige jeugdigen gegooide rookbom, de cabaretier Paul van Vliet die de prinses en haar aanstaande man een jas aanbiedt die nog vermaakt kan worden tot jasjes voor hun eventuele nageslacht, kunstenaar Wim T. Schippers die gaten in de tuin van kasteel Drakensteyn waar het prinselijke paar indertijd woonde graaft, de eed bij haar troonsbestijging, de spontane kus die zij op een markt van een onderdaan kreeg en de beelden van de begrafenissen van haar man en ouders passeren de revue.
Het is ongetwijfeld een filmpje dat al tijden klaar lag voor het geval de majesteit zou aftreden of vroegtijdig komt te overlijden.
De gedachten van Murk dwalen al snel af, via Willem-Alexander die ooit gezegd heeft dat hij in zijn oma een goed voorbeeld zag en de manier waarop hij zijn toekomstige koningschap inhoud zou willen geven belandt hij bij de voormalige vorstin Juliana. 
Gerard cox vertolkte eertijds een lief liedje over de ouder wordende koningin en kreeg daar toen een proces-verbaal voor wegens opzettelijke belediging de Koning of de Koningin aangedaan, terwijl hij toch alleen maar zong dat hij als aanhanger van de linkse Provo-beweging weliswaar tegen de erfopvolging was, maar Juliana immer erg aandoenlijk vond omdat ze zo op zijn ouwe moeder leek.
Juliana was natuurlijk ook gewoon een lief mens, bij haar troonsafstand had ze graag gezien dat alle gevangenen gratie zouden krijgen, maar daar stak het toenmalige kabinet uiteraard een stokje voor.
Onlangs bleek uit de biografie die drie onderzoekers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van een gerenommeerde universiteit over premier van Agt schreven dat deze in die tijd sterk twijfelde aan haar geestesgesteldheid en dat hij gezegd zou hebben dat hij zich afvroeg of hare majesteit de beslissing om af te treden wel zelfstandig kon nemen.
Misschien was zij toen inderdaad al een beetje aan het dementeren, maar ze had zich lang genoeg voor het land ingezet en had op grond hiervan volgens Murk wel iets meer respect van een zittende minister-president mogen verwachten.
Uiteindelijk kwam de koningin met het voorstel om alle gedetineerden dan maar een slagroomtaart te geven en dat idee werd wel goedgekeurd door de regering.
Het gerucht gaat dat vice-premier Hans Wiegel bij deze gelegenheid zeer gevat reageerde met de woorden: 'Majesteit, dat lijkt me een uitstekend idee en dan spuiten we op elk van die taarten met slagroom nog vele jaren!'
Murk denkt smuiklachend terug aan een bericht dat hij die ochtend las over een drieëntachtigjarige man uit Oldenzaal die zojuist tot doctor in de Duitse letteren aan de universiteit van Osnabrück gepromoveerd was en had meegedeeld dat hij een grote toekomst voor zich zag.
Volgens de promovendus waren er bij Beatrix ook nog geen tekenen dat haar verstandelijke vermogens aan het afnemen zijn en kon ook zij de rest van haar leven aan veel andere nuttige werkzaamheden besteden.
Daar kan Murk het wel mee eens zijn.
'Dat blijkt dan ook wel uit het feit dat ze op tijd heeft ingezien dat het goed is om niet te lang op dezelfde stoel te blijven zitten als je zeker weet dat er een zeer capabele opvolger klaar staat en omdat onze geliefde vorstin nog steeds uitstekend in staat is zelf een geweldige speech te schrijven en dat niet aan de een of andere ghostwriter over laat.' Meer fragmenten uit Seizoensgebonden vindt u hier1 opmerking: